e-friends.pl

ZALOGUJ SIĘ
nie pamiętam hasła

Regulamin

2014-11-24, 00:35:14

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO E-FRIENDS.PL

     Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego e-friends znajdującego się pod adresem internetowym www.e-friends.pl 

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Zasadami Bezpieczeństwa i może podjąć dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień. Korzystanie z serwisu e-friends.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Zasad Bezpieczeństwa.

Serwis e-friends.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku dokonania zmian Administrator niezwłocznie poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację zmian na łamach Serwisu oraz informację wysłaną na adres e-mail użytkownika. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu wraz z wprowadzonymi zmianami. Jakiekolwiek ewentualne zmiany nie wpływają na podstawowe zasady:

 1. Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników.
 2. Serwis nie wykorzystuje danych osób, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami e-friends.pl. Na liście adresatów e-friends.pl nie można znaleźć się przypadkiem.


DEFINICJE

Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu e-friends.pl na rzecz Użytkowników. Administratorem jest „100LAT.PL" Sp.z.o.o.; Zarejestrowana w:  Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255038; NIP: 5372406534; REGON: 60130049;

Baza Profili/kont - zbiór danych i zdjęć udostępnianych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym w celu świadczenia usług przez Administratora serwisu e-friends.pl 

Login - prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego wybrana podczas rejestracji profilu/konta.

Profil/Konto Użytkownika — miejsce w Serwisie udostępnione dla Użytkownika, gdzie wprowadza on swoje dane i nimi zarządza. 

Ustawienia prywatności - Użytkownik jest właścicielem treści i informacji publikowanych przez siebie w serwisie e-friends i może zarządzać ich sposobem udostępniania (publicznie lub prywatnie tylko dla znajomych).

Serwis — społecznościowy portal e-friends.pl, figurujący pod adresem internetowym www.e-friends.pl , będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom wyszukiwanie znajomych, nawiązywanie kontaktów oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.

Użytkownik serwisu - osoba fizyczna, która wyraziła chęć korzystania z serwisu, podała niezbędne dane, zaakceptowała Regulamin i Politykę Prywatności oraz potwierdziła chęć rejestracji poprzez kliknięcie w przesłany link w mailu zwrotnym. Użytkownikiem serwisu może być osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych jeśli posiada zgodę przedstawiciela ustawowego. 

Wyszukiwarka przyjaciół - zakładka w serwisie e-friends, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom nawiązanie interesujących znajomości dzięki określonym kryteriom wyszukiwania.


UCZESTNICTWO W SERWISIE


1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. 

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji na czas nieokreślony. 

3. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych: obligatoryjnie: płeć, data urodzenia, miejscowość, region, adres e-mail,  opcjonalnie: imię, nazwisko.

4. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych i tworzenia konta/profilu dla innej osoby bez jej zezwolenia.

5. Po zalogowaniu się na swoje konto/profil użytkownik decyduje czy ma ono mieć charakter publiczny czy prywatny.

6. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i Politykę Prywatności oraz akceptuję  wszystkie zawarte w nim postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu i podałem dane zgodne z prawdą,

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

d) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie,

e) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą,

f) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w regulaminie wiadomości od Administratora usług w serwisie: niekomercyjnych (informacji systemowych) oraz komercyjnych (informacji opłaconych przez sponsora serwisu).


DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właściciel serwisu e-friends.pl bierze odpowiedzialność za przechowywanie danych osobowych oraz ich ochronę. Baza danych użytkowników e-friends.pl została zgłoszona w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Administratorem danych osobowych jest 100lat Sp.z.o.o, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Opracowanej na podstawie tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1497, z 2011 r. z późniejszymi zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Opracowanej na postawie: Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 134, poz. 779, z 2012 r. poz. 1445, z 2013 z późniejszymi zm. )

W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z zasadami Regulaminu i Polityką Prywatności. 

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych  usług. 

Rejestracja w serwisie e-friends wiąże się z koniecznością podania takich informacji jak: płeć, data urodzenia, miejscowość i region zamieszkania oraz adres e-mail ; fakultatywnie również: imię i nazwisko. Aby korzystać z serwisu e-friends.pl i pozostawać anonimowym — w tym celu należy podać tylko Login, który nie nie zawiera imienia i nazwiska przez co profil nie będzie jednoznacznie zidentyfikowany. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby założyć konto/profil, a także przekazywania wiadomości z Serwisu. 

Data urodzin, płeć, miejscowość oraz region zamieszkania jest daną statystyczną dot. Użytkowników. Dane są przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym - w tym na potrzeby Wyszukiwarki Przyjaciół.

Każdy użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia z bazy kont/profili. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych.

Zabronione jest udostępnianie swojego hasła i zezwalanie innym na dostęp do własnego konta/profilu oraz wykonywanie innych czynności które mogą obniżać spadek bezpieczeństwa.

Administrator upoważniony jest do ujawniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przedmiotów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian czy ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy będą informowani poprzez wiadomość systemową.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami Administratora. 
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć czy osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. A Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu można reklamować poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.


ZABLOKOWANIE/USUNIĘCIE KONTA

 1. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników. Może to nastąpić w sytuacji:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
  3. wykorzystywanie konta/profilu do celów komercyjnych,
  4. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu, jak również w przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne. Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

  3. W przypadku wątpliwości, co do zgodności z prawdą danych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym Administrator uzyskuje uprawnienia do podjęcia następujących czynności:

  a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych; 

  b) zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

  4. W przypadku zablokowania konta użytkownik nie ma prawa zakładać nowego bez zezwolenia Administratora.


WIADOMOŚCI Z SERWISU

Administrator serwisu e-friends.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości zarejestrowanym użytkownikom, których dane kontaktowe uzyska dzięki swej działalności. Pod tym określeniem rozumiane są:

 1. informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu e-friends.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje, informacje o zmianach itp.), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz fakultatywnie powiadomienia o wiadomościach pozostawionych na koncie/profilu przez innych użytkowników.
 2. informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsora wspierającego e-friends.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są — średnio raz/dwa na tydzień.

PRAWA AUTORSKIE

Materiałów zamieszczonych w serwisie nie wolno kopiować ani w żaden sposób rozpowszechniać bez zgody Administratora. Kopiowanie tekstów, grafik, animacji lub ich rozpowszechnianie dla celów komercyjnych bądź publicznych stanowi naruszenie praw majątkowych właściciela serwisu. W szczególności niedozwolone jest wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej bez zgody Serwisu. Jeżeli chcesz wykorzystać jakiekolwiek materiały — napisz na [email protected]

Logo i nazwa e-friends.pl są znakami towarowymi. Nazwy i loga innych firm są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli i również mogą być chronione.


Właściciel serwisu

100lat.pl Sp. z o.o.
Lebiedziew 19 
21-550 Terespol 
[email protected]